Υπεύθυνος: 

Ζωή Προδρόμου Διοικητικό Προσωπικό

Τ: 

+30 2310 992610

E: 

Το Γραφείο Διαχείρισης Ποιότητας χειρίζεται θέματα που αφορούν :

  • στον καθορισμό των προδιαγραφών των πρώτων υλών,
  • στην προ-αξιολόγηση, έγκριση και επαναξιολόγηση των προμηθευτών,
  • στην υλοποίηση των διαδικασιών των διαγωνισμών,
  • στην τήρηση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το σύστημα Ανάλυσης Επικινδυνότητας και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου  (ΑΕΚΣΕ, Hasard Analysis Critical Control Points, HACCP)  και την εφαρμογή των γενικών και ειδικών Κανόνων Υγιεινής,
  • στον καθορισμό των ειδικών Κανόνων Υγιεινής ,
  • στη διαμόρφωση προγράμματος καθαρισμού και απολυμάνσεων για τις εγκαταστάσεις  και τον εξοπλισμό και τον έλεγχο για την τήρησή τους,
  • στη διαμόρφωση προγράμματος καταπολέμησης τρωκτικών και εντόμων,
  • στην εκπαίδευση του προσωπικού στις απαιτήσεις του συστήματος ΑΕΣΚΕ,
  • στην επιθεώρηση για την τήρηση των γενικών και ειδικών Κανόνων Υγιεινής και στου συστήματος ΑΕΣΚΕ.