Σας γνωρίζουμε ότι η Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη Α.Π.Θ, καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια μίας κλιματιστικής μονάδας, τύπου ντουλάπας, τεχνολογίας ON-OFF, ισχύος 48.000 BTU, τριφασικής παροχής ρεύματος.  Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.  Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται κατά μέγιστο στις 1.612,90€ χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί σε σφραγισμένο φάκελο αποκλειστικά την Τρίτη 22.08.2017 και ώρα 13:00, στο Πρωτόκολλο της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης, (Εγνατία & 3ης Σεπτεμβρίου, 1ος όροφος).  Η προσφορά είναι δεσμευτική και θα πρέπει να ικανοποιεί ή να υπερκαλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων χαρακτηριστικών/προδιαγραφών, άλλως θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η προμηθευόμενη κλιματιστική μονάδα θα πρέπει να παραδοθεί και να εγκατασταθεί στην Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη, στην Αίθουσα Μουσικής (είσοδος επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου, 2ος όροφος) χωρίς επιπλέον επιβάρυνση.  Ως χρόνος παράδοσης ορίζεται σε 10 ημέρες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.

Η πληρωμή του αντισυμβαλλόμενου για την προμήθεια θα γίνει κατόπιν της παράδοσης του αντίστοιχου τιμολογίου στην Π.Φ. Λέσχη και μετά από την έκδοση και θεώρηση του τακτικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής, το οποίο εκδίδεται στο όνομα του, βάσει των νομίμων δικαιολογητικών όπως αυτά ορίζονται στη σχετική νομοθεσία (Ν. 4412/2016). Τον  αντισυμβαλλόμενο  βαρύνουν  οι σχετικές κρατήσεις  με βάση τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.         

Σε κάθε  περίπτωση  ο αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να είναι συνεπής σε όλες τις ως άνω προβλεπόμενες υποχρεώσεις του, άλλως η  Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη του Α.Π.Θ. μπορεί μονομερώς και χωρίς καμία  αξίωση αποζημίωσης εις βάρος της να καταγγείλει το σχετικό συμφωνητικό, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του αρμοδίου οργάνου.     

Προέλευση Πρόσκλησης

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Πληροφορίες Πρόσκλησης

Προϋπολογισμός: 

2 000ευρώ

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Τρίτη, 22 Αύγουστος, 2017 - 13:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία

Υπεύθυνος επικοινωνίας: 

Τ: 

2310992616
Υποβλήθηκε στις 02/08/2017 @ 11:53