Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σε υλοποίηση σχετικής απόφασης που ελήφθη στην υπ’αρ. 28/24-7-2017 (ΑΔΑ 6ΛΖ546Ψ8ΧΒ-ΤΒΧ) συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, ανακοινώνει την υποβολή αιτήματος από την  μελετητική εταιρεία Αθανάσιος Ξένος και ΣΙΑ Ε.Ε. για δωρεά χωρίς αντάλλαγμα, της  εκπονηθείσας μελέτης «Κλειστό Γυμναστήριο Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, περιοχή Θέρμης».

Η ανακοίνωση δημοσιεύεται, σύμφωνα με το αρθ.2α του ν.3316/2005, στις ιστοσελίδες του ΑΠΘ και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους, σε διάστημα ενός μηνός από την ημερομηνία ανάρτησής της. Οι παρατηρήσεις αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση savvaszh@ad.auth.gr.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Συνημμένα αρχεία
Προέλευση Ανακοίνωσης στις 27/07/2017 @ 13:05