Πρόεδρος: 

Νικόλαος Βαρσακέλης Αναπληρωτής Καθηγητής

Μέλη: